edssc logo

Contact Us

For inquiries, please contact.

Ms Yi Zheng
School of Electronic and Computer Engineering
Peking University Shenzhen Graduate School
Shenzhen, China
Email: zhengyi@pkusz.edu.cn
Tel: (86) 156 0134 3510

Ms Xue Tian
School of Electronic and Computer Engineering
Peking University Shenzhen Graduate School
Shenzhen, China
Email: tianxue@pkusz.edu.cn
Tel: (86) 186 8205 3556